Home
Referenzen
Shqip
Kontakt
Impressum

Mirësevini!

Keni zgjedhur faqen e duhur, nëse jeni në kërkim të një përkthyesi të kualifikuar të gjuhës gjermane, shqipe dhe serbokroate. Me përvojën time si përkthyes i autorizuar i gjuhëve të sipërpërmendura (i licencuar nga OLG-Düsseldorf) dhe i diplomuar në Shkencën mbi Komunikimin, shpresoj të jem personi i qëlluar për ju. Dokumentet tuaja mund t`i dërgoni me E-Mail, faks apo me postë. Zakonisht, të njejtat i pranoni të përkthyera brenda 48 orëve.

Në vijim shkurtimisht disa nga shërbimet të cilat i ofroj:

 • Përkthime me shkrim
 • Vërtetime (i autorizuar nga gjykatat: OLG-Düsseldorf dhe LG-Stuttgart)
 • Përkthime me gojë
 • Përkthime gjyqësore
 • Përkthime konsekutive
 • Përkthime noteriale
 • Përkthime simultane
 • Korrekturë të teksteve
 • Lokalizim (përshtatje gjuhësore) të faqeve të internetit
 • Përpilim tekstesh (artikuj mediash, tekste produktesh, etj.)
 • Përpilime të tjera tekstesh në gjuhën gjermane dhe atë shqipe

 

deutsch-albanisch.de
info@deutsch-albanisch.de